Hanlin Cai bio photo

Email

Twitter

LinkedIn

Github

Google Scholar

星野学院实习回忆录

星野学院(现名为,星野学社)

泉州市最知名的教育公益自媒体之一


最成功的作品:[爱过哭过后,我们与闽南传统婚姻观的“对抗”
闽南语特辑](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwODExNzY5NQ==&mid=2652703339&idx=1&sn=4d8f23a05ce72ebca64fd71004f5725c&chksm=809a66bbb7edefad58b0c1f8a64bb74224bfbbb7e16848f65e674c98d06b6362c79067cec3cc&scene=178&cur_album_id=1723785570339864580#rd)

最有趣的作品:[“改革失败”的一届培养出了“实验成功”的学生
星星堆满天](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwODExNzY5NQ==&mid=2652697297&idx=1&sn=375db08f703ae2a70087b645c1276655&chksm=809b9e01b7ec17171d98c048bb356f7772d9648234b27f60360e40d91b4d110e9002ad1d40ab&scene=178&cur_album_id=1723785570339864580#rd)


友情链接:《星野学社——大学专业指南》第二版


感兴趣加入我们? [实习生招聘
寻二三同道,以无用之学,做有趣的事](https://mp.weixin.qq.com/s/wyFE0DARWN7K_HdXTKpUCg)